(1)
Gaspar, J.; Tapadinhas, C. Dermatology Case. REVNEC 2018, 27, 126-128.